VERSNELDE EN GOEDKOPERE B2B-INVORDERING

Wat kan de gerechtsdeurwaarder voor u betekenen ?

Om de liquiditeitspositie van onze ondernemingen te verbeteren en de werklast van de rechtbanken te verlagen, is op 02/07/2016 een vereenvoudigde procedure in werking getreden ter inning van uw openstaande vorderingen op ondernemingen.

De vereenvoudiging levert u als schuldeiser/onderneming tal van voordelen op:

  • De invordering verloopt sneller.
  • De bijhorende procedurekosten liggen aanzienlijk lager omdat indirecte belastingen niet verschuldigd zijn.
  • Met behoud van een duurzame en correcte klantenrelatie .

Voor alle duidelijkheid : deze nieuwe procedure geldt NIET voor het innen van facturen aan privépersonen.

De procedure start met een eerste korte controle van een advocaat.

De advocaat gaat na of aan de toelatingsvoorwaarden voldaan is. Zo moet het bv. gaan om een onbetwiste geldvordering tussen handelaars die opeisbaar, vaststaande en zeker is. Mocht u geen huisadvocaat hebben, dan kan u het dossier meteen op ons kantoor laten centraliseren en via ons een specialist ter zake aanstellen.

Indien uw vordering voldoet, geeft de advocaat een vormvrije opdracht aan de gerechtsdeurwaarder om de procedure voor de inning van onbetwiste geldschulden (IOS) te starten. De gerechtsdeurwaarder maakt de correcte afrekening en bezoekt uw schuldenaar ter plekke. Indien deze solvabel blijkt, zal een aanmaning betekend worden met in bijlage een kopie van de betreffende facturen edm.

De vordering staat open voor kleine en grote bedragen omdat de wetgever geen maximumgrens heeft ingesteld. De toebehoren (intresten en schadebeding) daarentegen mogen maximaal 10% van de verschuldigde hoofdsom bedragen.

Uw schuldenaar krijgt vervolgens bij wet 1 maand tijd om over te gaan tot betaling, om een betalingsplan aan te vragen of om te betwisten. Indien men gemak van betaling vraagt, bemiddelt de gerechtsdeurwaarder vervolgens totdat beide partijen zich kunnen vinden in de regeling.

In het geval uw klant uw schuldvordering tijdig én gemotiveerd betwist, stopt de vereenvoudigde administratieve procedure. In dat geval kan de openstaande schuld uiteraard nog altijd worden ingevorderd via de klassieke gerechtelijke weg.

Indien geen (nuttige) reactie van de schuldenaar volgt, zal na 1 maand + 8 dagen een proces verbaal van niet betwisting opgesteld worden. Na een elektronische controle door een gespecialiseerd rechter ontvangt u reeds een titel met de waarde van een vonnis. Hiermee kan de betaling van de schuld afgedwongen worden via alle mogelijke beslagmaatregelen.

U kan na het opstarten van de IOS-procedure het geschil nog steeds voor de rechtbank brengen indien de vordering niet onbetwist blijkt te zijn. Zoals steeds heeft uw schuldenaar immers het recht om de vordering te betwisten.

Indien u meer informatie wenst over deze procedure en haar haalbaarheid voor uw onderneming, dan kan u steeds vrijblijvend een onderhoud vragen met een van onze gerechtsdeurwaarders of hun medewerkers.

Het loont voor uw bedrijf de moeite dit traject te overwegen!

Belangrijk nieuws

Vanaf 20 maart 2017 nemen wij intrek in ons nieuw kantoor te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17/2 !

Een snelle en vereenvoudigde invordering van uw B2B-facturen? Kijk hier voor meer informatie.