Gerechtelijke invordering

Bij alle invorderingen adviseren wij dat een invorderingsprocedure eerst minnelijk wordt begonnen maar indien een snelle gerechtelijke actie soms de enige manier is om tot een betaling te komen en/of uw debiteuren ons geen keuze laten dan kan u rekenen op een gerechtelijke procedure voor de rechtbank met het oog op het bekomen van een vonnis.

Als de schuldenaar niet ingaat op een regeling in der minne dan kan de gerechtelijke invordering worden opgestart met de dagvaarding.

De gerechtsdeurwaarder bevindt zich in de beste positie om een dergelijke afweging te maken, door enerzijds zijn jarenlange ervaring en zijn database met gegevens en anderzijds omdat de gerechtsdeurwaarder ter plaatse gaat en effectief de nodige beoordelingen kan maken. Concrete afspraken hieromtrent kunnen met u worden gemaakt , ook het feit of het dossier doorgeeft aan uw advocaat ofwel verschijnt en bepleit u zelf uw zaak voor de rechtbank.

Op de zitting neemt de bevoegde rechtbank haar beslissing of spreekt het vonnis uit.

Een vonnis zou geen zin hebben indien er niemand zou zijn die als taak heeft de uitspraak van de rechter te doen eerbiedigen. De gerechtsdeurwaarder heeft hier een monopolie en wanneer de veroordeelde zich niet vrijwillig schikt in het vonnis, kan hij tot tenuitvoerlegging overgaan van hetgeen de rechtbank heeft beslist.

Na de betekening van het vonnis of het dwangbevel betaalt uw schuldenaar nog steeds niet ?

Aangezien we beschikken over een uitvoerbare titel (= het vonnis) heeft de gerechtsdeurwaarder bij de gerechtelijke invordering een arsenaal aan efficiënte middelen.

Het beslag op roerende goederen is het meest voor de hand liggende efficiënte drukkingmiddel t.a.v. de burger die weigert te betalen.  De gerechtsdeurwaarder maakt een inventaris van de meest waardevolle roerende goederen in het vermogen van uw schuldenaar en fixeert werkelijk een dag voor openbare verkoop.  Na een dergelijk beslag wordt de wanbetaler zeer geconfronteerd met zijn onwil om te betalen. In het zeer overgrote deel van de invorderbare vorderingen reageert uw schuldenaar en doet minstens een afbetalingsvoorstel.

Wanneer uw schuldenaar blijkt volharden in de boosheid en weigert te betalen en wij menen dat de opbrengst voldoende zal zijn om een deel van uw schuldvordering te recupereren, worden de in beslag genomen goederen opgehaald en openbaar verkocht in de veilingzaal der gerechtsdeurwaarders.

Daarnaast beschikt de gerechtsdeurwaarder over de mogelijkheid over te gaan tot het zogenaamde Derdenbeslag of beslag onder derden, d.i. een beslag bij derden die schuldenaar zijn van uw schuldenaar. Dit zijn hoofdzakelijk de werkgever, uitkeringsinstelling, eventuele gekende klanten van de debiteur of zelfs de bank van de betrokkene.
Dit beslag wordt pas gelegd na raadpleging van alle inlichtingenbronnen waarover de gerechtsdeur- waarder beschikt in zijn monopoliepositie :
bij de R.S.Z. wordt nagegaan of de betrokkene werkt en vervolgens wordt de werkgever aangesproken om het loon te kennen, een opzoeking in het K.B.O. leert ons of de betrokkene een zelfstandige activiteit uitoefent, het bezit van voertuigen wordt geconsulteerd bij de D.I.V. , bij de Registratie wordt nagegaan of de betrokkene onroerende eigendommen bezit, via een opzoeking bij de Dienst Beslagberichten krijgen we een zicht op de andere procedures die tegen de debiteur lopen….

Beschikt uw schuldenaar over een beslagbaar onroerend goed ?

Dan kan de gerechtsdeurwaarder een beslag op onroerend goed leggen en wordt op korte termijn een notaris aangesteld om zo snel mogelijk tot verkoop over te gaan.

Belangrijk nieuws

Vanaf 20 maart 2017 nemen wij intrek in ons nieuw kantoor te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17/2 !

Een snelle en vereenvoudigde invordering van uw B2B-facturen? Kijk hier voor meer informatie.