Minnelijke invordering

Een gezond bedrijf of eenmanszaak, zelfs iedere burger heeft behoefte aan gezonde financiën, zeker heden ten dage.

De niet-betaling van door u uitgeschreven facturen, onbetaalde huurgelden,.. kan uw economische stabiliteit aantasten of minstens kan de rendabiliteit van een onderneming in het gedrang komen louter door (aanhoudende) slechte betalers. Een kordate, duidelijke en transparante invordering van deze verschuldigde bedragen is dan ook aan de orde.

Voor elke niet betaalde schuld kunt u beroep doen op een gerechtsdeurwaarder.

Legia gerechtsdeurwaarders bieden u een volledige desgewenste op maat gemaakte van A tot Z oplossing. U krijgt dan ook realtime inzage in al uw dossiers, indien gewenst.

De gerechtsdeurwaarder zal de schuldenaar officieel herinneren aan zijn betalingsplicht bij wijze van aanmaning of schriftelijke ingebrekestelling en verzoekt hem of haar op kordate wijze zijn/haar schulden te vereffenen binnen een bepaalde aanvaardbare termijn. U wenst uw verschuldigde gelden uiteraard zo snel mogelijk te innen maar de gerechtsdeurwaarder kan U ook helpen in het opvolgen van afbetalingsplannen indien dit voor uw invorderingsdossier van toepassing is.

We bekijken een dossier vanaf de opstart steevast met een kritische juridische blik waardoor de gerechtsdeurwaarder zich met deze persoonlijke aanpak reeds afdoende kan onderscheiden van een incassokantoor. In tegenstelling tot de meeste incassobureaus worden uw klanten -weliswaar debiteur- niet verveeld met wederkerende verwarrende aanmaningsbrieven of telefoons. Wij willen wel degelijk rekening houden met iedere pertinente vraag of opmerking van U als opdrachtgever alsook van uw klanten-debiteuren en beantwoorden ze desgevallend gefundeerd, dit alles uiteraard in een open communicatie met onze opdrachtgever.

De gerechtsdeurwaarder kan gelet op zijn expertise, kennis en met behulp van talloze enkel ter zijner beschikking staande bronnen, U ook waarschuwen voor identiteitsproblemen, oninvorderbare dossiers met andere woorden zeer precaire financiële situaties.

Voor onbetwiste vorderingen tussen een schuldeiser en een schuldenaar die elk over een KBO-nummer beschikken kan voortaan gebruik gemaakt worden van de administratieve procedure : “Invordering onbetwiste vorderingen”.  (zie verder meer)

Voor alle andere vorderingen (organismen zonder een KBO-nr. of tussen particulieren) kan de klassieke minnelijke invordering worden opgestart met eventueel aansluitend de gerechtelijke procedure

Wij adviseren dan ook dat een invorderingsprocedure eerst minnelijk wordt begonnen maar indien een snelle gerechtelijke actie soms de enige manier is om tot een betaling te komen en/of uw debiteuren ons geen keuze laten dan kan u rekenen op een onmiddellijke overgang naar de gerechtelijke procedure voor de rechtbank met het oog op het bekomen van een vonnis. Hierin kan de gerechtsdeurwaarder U begeleiden gelet op een aantal exclusieve bevoegdheden eigen aan ons beroep.

Het minnelijke en gerechtelijke luik vormen namelijk één geheel hetgeen ons in de mogelijkheid stelt uw dossier van A tot Z te behandelen zonder dat U het overzicht over het volledige dossier zou verliezen. Aangezien de gerechtsdeurwaarder een officiële bij wet bepaalde tarifering hanteert, zijn er dan ook geen verrassingen.

Heeft u zelf vragen over slechte betalers of procedures tot minnelijke of gerechtelijke invordering ?
Aarzel niet:
info@gdw-legia.be
of 09 386 56 99 – 09 386 58 68

Belangrijk nieuws

Vanaf 20 maart 2017 nemen wij intrek in ons nieuw kantoor te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17/2 !

Een snelle en vereenvoudigde invordering van uw B2B-facturen? Kijk hier voor meer informatie.